بسياري از كساني كه امروزه از آنها به بزرگي ياد مي شود توسط معلمين مجرب و آگاه در دوره طلايي ابتدايي كه دوره اي است سرشار از نبوغ و استعداد ،كشف و پرورش داده شده و پا به عرصه موفقيت نهادند.

افتخار داريم پس از سالها سابقه با كمك همكاران بسيار ارزنده و ساعي مان در امر آموزش نونهالان و آينده سازان اين مرز و بوم با مديريت و نظارت مستمر خانم فاطمه موسي نژاد آموزگار كلاس اول و آقاي اسماعيل صابر افقي آموزگار كلاس ششم گام هاي بلندي را در امر پرورش عزيزان هوشمند شما در مدارس استعدادهاي درخشان برداريم.