خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن

اركان خسارت معنوي در حقوق ايران,اركان خسارت معنوي در حقوق فرانسه,جبران خسارت معنوي,خسارت معنوي,خسارت معنوي در حقوق اسلام,خسارت معنوي ناشي از جرم,دانلود مقاله خسارت معنوي,ضرر در حقوق,مطالعه ت,مطالعه تطبيقي اركان خسارت معنوي,مقاله خسارت معنوي
دانلود خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن

دانلود فایل

دانلود مقاله با موضوع خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی و کیفری آن- مطالعه تطبيقي حقوق ايران و فرانسه،در قالب word و در 278 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه 1بخش اول: کلیات 5فصل اول: مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی 6مبحث اول: معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی 71-1-1- معنی لغوی خسارت 71-1-2- معنی اصطلاحی خسارت 91-1-3- انواع تقسیمات خسارت و معیار آن 11الف- خسارت ناشی از نقض قرارداد 12ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع 13ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم 131-1-4- ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی 161-1-5- تعریف خسارت معنوی 181-1-6- تقسیمات خسارت معنوی 221-1-7- پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن 241-1-8- پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران 261-1-9- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه 26مبحث دوم: ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن 271-2-1- وجود ضرر 271-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع 291-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود 311-2-4- دفاع مشروع 311-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار 321-2-6- اجبار 331-2-7- اضطرار 341-2-8- اجرای حق 341-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی 35الف- خسارت باید قطعی و مسلم باشد 35ب- خسارت باید مستقیم باشد 37ج – خسارت باید جبران نشده باشد 39د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد 41مبحث سوم: مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی 421-3-1- نظریه تقصیر 421-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر 451-3-3- نظریه خطر 451-3-4- ایرادها به نظریه خطر 461-3-5- نظریه تضمین حق 471-3-6- نظریه مختلط 481-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعهایران و فرانسه 491-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر 49فصل دوم: مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌هایحقوقی فرانسه 51مبحث اول: خسارت معنوی در حقوق اسلام 522-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر 522-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی 562-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی 572-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی 582-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی 652-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی 662-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب 692-1-8- وجوه افتراق و اشتراک، اتلاف و مباشرت و تسبیب 702-1-9- قاعده غرور 722-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی 74مبحث دوم: مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 762-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق 762-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه 772-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 792-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه 81مبحث سوم: تعزیر و جبران خسارت معنوی 832-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه 842-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی 852-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی 872-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض وخسارت ناشی از سب 88مبحث چهارم: قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی 902-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه 902-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی 912-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه 922-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف 932-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی 942-4-6- ایلاء و خسارت معنوی 95مبحث پنجم: دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی 962-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی 962-5-2- نظریه مالی 972-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی 97مبحث ششم: خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه 992-6-1- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی 992-6-2- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی 105بخش دوم: جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن 110فصل سوم: مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی 111مبحث اول: جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه 1123-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی 1123-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی 1193-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی 1253-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری 1293-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی 1323-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری 1323-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی 1363-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی 146مبحث دوم: مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات 1493-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات 1493-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات 1533-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات 1553-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها 1563-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر 156مبحث سوم: مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی 1583-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده 1583-3-2- تجاوز به حق مخترع 1643-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی 1673-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی 1693-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه 1703-3-6- خسارت تأخیر تأدیه 1713-3-7- بازداشت قانونی 1743-3-8- لطمه به عواطف و احساسات 1783-3-9- غصب نام خانوادگی 1813-3- 10- سلب آزادی 1833-3-11- به هم زدن وصلت 186مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور 1893-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها 1913-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها 192مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی 1943-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی 1953-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست 197الف ) تقصیر سرپرست 198ب) عدم تقصیر سرپرست 199فصل چهارم: روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن 203مبحث اول: راههای جبران انواع خسارت معنوی 2044-1-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی 2044-1-2- انواع جبران خسارت معنوی 2064-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی 2074-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل 2104-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی 2174-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی 218مبحث دوم: نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی 2194-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد 2194-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت 2214-2-3- ملاک زمان ارزیابی 2224-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب 2244-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی 2274-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی 231مبحث سوم: مطالبه‌ی خسارت معنوی 2354-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی 2354-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده 2414-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی 2414-3-4- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه 2424-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت 2434-3-6- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه 2444-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث 2464-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او 2474-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی 249مبحث چهارم: اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی 2514-4-1- اسباب معافیت 2524-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده 2544-4-3- تقصیر زیان دیده 2554-4-4- رضایت زیان دیده 257نتیجه‌گیری و پیشنهاد 2605-1- نتیجه‌گیری 2615-2- پیشنهادات 2641- فهرست منابع 266الف – کتب فارسی 266ب – پایان نامه‌های فارسی 269ج – قوانین 270د – نشریات فارسی 2702 – کتب عربی 2713 – منابع لاتین 276الف – کتب فرانسه 276چکیده انگلیسی

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
اركان خسارت معنوي در حقوق ايران اركان خسارت معنوي در حقوق فرانسه مطالعه تطبيقي اركان خسارت معنوي خسارت معنوي خسارت معنوي ناشي از جرم ضرر در حقوق مقاله خسارت معنوي دانلود مقاله خسارت معنوي خسارت معنوي در حقوق اسلام جبران خسارت معنوي مطالعه ت

 • بسته کامل آموزش درس پنجم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (هر کلمه یک معما است: Every word is a puzzle)

  آموزش زبان انگلیسی,جزوه درس اول زبان انگلیسی سوم دبیرستان,جزوه زبان انگلیسی سوم دبیرستان,دانلود جزوه زبان انگلیسی سوم دبیرستان,درس اول زبان انگلیسی سوم دبیرستان,زبان انگلیسی سوم دبیرستان,زبان انگلیسی سوم دبیرستان در کنکور,گرامر انگلیسی کنکور دانلود بسته کامل آموزش درس پنجم زبان…

 • تحقیق بررسي علل نارضايتي شغلي در بين معلمان خانم مقطع ابتدايي

  پایان نامه پیرامون علل نارضايتي شغلي,پروژه علل نارضايتي شغلي,تحقیق در مورد علل نارضايتي شغلي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی علل نارضايتي شغلي,تحقیق علل نارضايتي شغلي,دانلود تحقیق علل نارضايتي شغلي,مقاله علل نارضايتي شغلي تحقیق بررسي علل نارضايتي شغلي در بين معلمان خانم مقطع ابتدايي…

 • پاورپوینت واکسیناسیون در دام (باکتریایی- ویروسی)

  انواع واکسن های دامی,برنامه واکسیناسیون گاو,جدول واکسیناسیون دامی,قیمت واکسن آگالاکسی,کتاب واکسیناسیون دام و طیور,واکسن انتروتوکسمی,واکسن پی پی آر,واکسن علفی پاورپوینت واکسیناسیون در دام (باکتریایی- ویروسی) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت واکسیناسیون در دام (باکتریایی- ویروسی)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 120بخشی…

 • پاورپوینت کتاب حسابداري پيشرفته 2 دكتر حسين كرباسي يزدي

  پاورپوینت کتاب حسابداري پيشرفته دكتر حسين كرباسي يزدي,دانلود کتاب حسابداري پيشرفته دكتر حسين كرباسي يزدي,کتاب حسابداري پيشرفته حسين كرباسي يزدي,کتاب حسابداري پيشرفته دكتر حسين كرباسي يزدي,کتاب حسابداري پيشرفته دكتر كرباسي يزدي دانلود پاورپوینت کتاب حسابداري پيشرفته 2 دكتر حسين كرباسي…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ایلام (واقع در استان ایلام)

  استان ایلام,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان ایلام,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ایلام دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ایلام (واقع در استان ایلام) دانلود فایل - نقشه…

 • تحقیق مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان طلاق و عادی

  پایان نامه پیرامون اضطراب كلي,پروژه اضطراب كلي,تحقیق اضطراب كلي,تحقیق در مورد اضطراب كلي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی اضطراب كلي,دانلود تحقیق اضطراب كلي,مقاله اضطراب كلي تحقیق مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان طلاق و عادی رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:چكيده:موضوع…

 • كتاب گفتگو با خدا جلد اول

  اول,جلد,خدا,كتاب,گفتگو دانلود كتاب گفتگو با خدا جلد اول دانلود فایل كتاب گفتگو با خدا جلد اول   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: كتاب گفتگو خدا جلد اول

 • حسابرسی عملكرد و عملیاتی

  اصول حسابرسی,حسابرسی عملکرد,مفهوم حسابرسی دانلود حسابرسی عملكرد و عملیاتی دانلود فایل فهرست مطالب : حسابرسی عملکرد و عملیاتی چکیده مقدمه حسابرسی عملکرد مفاهیم اساسی استانداردها اصول حسابرسی عملکرد مقایسه با حسابرسی صورت‌ های مالی نتیجه  گیری منابع و ماخذ  …

 • پاورپوینت سمينار درس ريزپردازنده تراشه PIC

  پاورپوینت سمينار درس ريزپردازنده تراشه PIC سمينار درس ريزپردازنده تراشه PIC رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت سمينار درس ريزپردازنده تراشه PIC، در قالب ppt  و در 49 اسلاید قابل ویرایش.توضیحات:مقدمهبا توجه به اهميت و گسترش روزافزون كاربردهاي ميكروكنترلرها و محدوديت…

 • تحقیق معني حقیقی هنر و هنرمند

  تحقیق معني حقیقی هنر و هنرمند رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل : موضوع : معني حقیقی هنر و هنرمند، قالبندی :   word تعداد صفحات : 68 بخشی از متن تحقیق: با گذر از مكتب ها و سبك هاي …

 • کنترل موجودی انبار شرکت مادیران

  اداري,انبار,انبارها,برنامه ريزي,تأثير,تاريخچه,سيستم اطلاعاتي,شركت,شرکت,کنترل,گروه,مادیران,ماشين هاي,مديريت,مستقيم,موجودی,نظام دانلود کنترل موجودی انبار شرکت مادیران دانلود فایل کنترل موجودی انبار شرکت مادیران در قالب پی. دی. اف و در 95 صفحه شامل:   تاريخچه شركت گروه ماشين هاي اداري نظام مديريت انبارها نظام سيستم اطلاعاتي انبار…

 • تحقیق حقوق و تنظيم روابط اجتماعي انسان ها

  بررسی روابط اجتماعي,پایان نامه حقوق پیرامون روابط,پروژه روابط اجتماعي,تحقیق حقو ق روابط اجتماعي,تحقیق در مورد روابط اجتماعي,تحقیق روابط اجتماعي,دانلود تحقیق حقوق در مورد روابط اجتماعي,دانلود تحقیق روابط اجتماعي,مقاله روابط اجتماعي دانلود تحقیق حقوق و تنظيم روابط اجتماعي انسان ها دانلود…

 • تحقیق بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راه کارهای مناسب جهت افزایش

  ترفیع فروش,توزیع مناسب,صادرات,فیروزه,قوانین و مقررات صادرات,قیمت مناسب,کیفیت تحقیق بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راه کارهای مناسب جهت افزایش رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان…

 • تحقيق ارسال و دریافت رادیویی امواج بوسیله مدارات مجتمع

  ارسال و دريافت امواجچ,برق و الكترونيك,تحقيق,تحقيق ارسال و دریافت رادیویی امواج بوسیله مدارات مجتمع,تحقيق برق,دانلود تحقيق,كار تحقيقي دانلود تحقيق ارسال و دریافت رادیویی امواج بوسیله مدارات مجتمع دانلود فایل فهرستمقدمه انواع سیگنالتکنولوژی های RF CMOS  دیجیتال محورتکنولوژی امواج رادیویی دیجیتال…

 • پاورپوینت فصل چهارم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع

  پاورپویت رفتار سازمانی,پروژه کلاسی مدیریت,دانلود رفتار سازمانی,دانلود کتاب رفتار سازمانی,رفتار سازمانی رابینز,رفتار سازمانی مهدی زارع,فصل دوم رابینز,کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج,مدیریت منابع انسانی,منبع ارشد مدیریت,منبع دکتری مدیریت دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی…

 • تحقیق خوردگي فلزات و اثر آن برروي صنايع مختلف

  پایان نامه خوردگي فلزات,پروژه خوردگي فلزات,پروژه در مورد خوردگي فلزات,تحقیق آم,تحقیق در مورد خوردگي فلزات,خوردگي فلزات,دانلود تحقیق خوردگي فلزات,دانلود رایگان تحقیق خوردگي فلزات,مقاله خوردگي فلزات,مقاله در مورد خوردگي فلزات تحقیق خوردگي فلزات و اثر آن برروي صنايع مختلف رفتن به…

 • تحقیق دین بودا

  آئین بودا,آئین بوداییان,آئین دین بودا,بودا,پاورپوینت بودا,پاورپوینت دین بودا,پژوهش بودا,پژوهش دین بودا,تاریخ پیدایش دین بودا,تحقیق بودا,تحقیق دین بودا,دین بودا,مراسم بوداییان,مراسم دین بودا,مقاله بودا,مقاله دین بودا دانلود تحقیق دین بودا دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع دین بودا، در قالب word و…

 • ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع نظریه های مدیریت دولتی- توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی

  ترجمه مقاله مدیریت دولتی,دانلود ترجمه مقاله مدیریت دولتی,دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت دولتی,دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی,دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی,دریافت مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی,مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع نظریه های…

 • جزوه آموزش كامل عيب يابي و تعمير بخاري گازسوز خانگی

  آمزوش تعمیر بخاری,بخاري گازسوز,بخاري گازسوز آموزش,تعمير بخاري,تعمير بخاري گازسوز,تعمير عيب يابي بخاري,تعمير لوازم خانگي,تعمیر بخاری گازی,تعمیرات بخاری دیواری,روش تعمیر بخاری,عیب یابی بخاری گازسوز,كسب و كارايجاد شغل,یادگیری تعمیر بخاری دانلود جزوه آموزش كامل عيب يابي و تعمير بخاري گازسوز خانگی دانلود…

 • شیپ فایل زمین لغزش های استان بوشهر

  دانلود نقشه زمین لغزش های استان بوشهر,شیپ فایل زمین لغزش های استان بوشهر,شیپ فایل زمین لغزش و مرز,لایه جی آی اسی زمین لغزش های ا,لایه زمین لغزش و مرز استان,محدوده سیاسی استان بوشهر,محدوده سیاسی و زمین لغزش,نقشه زمین لغزش های…

 • پاورپوینت آموزش درس یازده کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (بی مهره ها)

  پاورپوینت آموزش درس یازده کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (بی مهره ها) درس بی مهره ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آموزش درس یازدهم ، کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی (بی مهره ها)، تشکیل شده از 40  اسلاید…

 • تحقیق علم اخلاق اسلامى

  تحقیق علم اخلاق اسلامى رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع علم اخلاق اسلامى،در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:اگر به سهم و تاثير اخلاق در اسلام، كه يكى از اركان سه گانه اسلام…

 • گزارش کارآموزی بانک سپه

  گزارش کارآموزی بانک سپه تحقیق بانک سپه رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع  بانک سپه،در قالب word و در 87 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول : معرفی شرکت، اداره، ... (محل کارآموزی)1 . 1 ) معرفی شرکت ... 1…

 • تحقیق مساله قضا و قدر

  تحقیق مساله قضا و قدر تحقیق مساله قضا و قدر رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مساله قضا و قدر،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:درآمدمعناى قضا و قدراقسام قضا و قدرقضا و قدر علمىقضا و…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قوچان (واقع در استان خراسان رضوی)

  استان خراسان رضوی,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قوچان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قوچان (واقع در استان…

 • پاورپوینت تشخیص و ردیابی مانع بر اساس Constrained Delanay Triangulation در زمان حقیقی

  پاورپوینت تشخیص و ردیابی مانع بر اساس Constrained Delanay Triangulation در زمان حقیقی ردیابی ماشین در زمان حقیقی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تشخیص و ردیابی مانع بر اساس Constrained Delanay Triangulation  در زمان حقیقی،در قالب ppt…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان سراب

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سراب,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان سراوان,شیپ فایل سازندهای شهرستان سراب,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان سراب,نقشه زمین شناسی شهرستان سراب,نقشه سازند های شهرستان سراب,نقشه لیتولوژی شهرستان سراب دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان سراب دانلود فایل…

 • طرح امکان سنجی تولید صفحه كليد كامپيوتر

  امکان سنجی صفحه كليد كامپيوتر,برآورد هزینه صفحه كليد كامپيوتر,دانلود طرح توجیهی صفحه كليد كامپيوتر,طرح توجیهی پیرامو,طرح توجیهی صفحه كليد كامپيوتر,طرح کارآفرینی صفحه كليد كامپيوتر,طرح کسب و کار صفحه كليد كامپيوتر,کارآفرینی صفحه كليد كامپيوتر دانلود طرح امکان سنجی تولید صفحه كليد…

 • امتحان نهایی اصول متالورژیکی ریخته گری سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93

  آزمون اصول متالورژیکی ریخته گری,امتحان نهایی اصول متالورژیکی ریخته گری سوم هنرستان,جزوه اصول متالورژیکی ریخته گری,دانلود اصول متالورژیکی ریخته گری,نمونه سوال امتحان نهایی اصول متالورژیکی ریخته گری دانلود امتحان نهایی اصول متالورژیکی ریخته گری سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد…

 • پاورپوینت کف سازی و اندود کاری در ساختمان

  پاورپوینت کف سازی,پاورپوینت کف سازی ساختمان,تحقیق در مورد کف سازی,تحقیق در مورد کف سازی ساختمان,تحقیق کف سازی,دانلود پاورپوینت کف سازی,دانلود پاورپوینت کف سازی ساختمان,کف سازی,کف سازی پارکینگ,کف سازی در محوطه,مقاله کف سازی دانلود پاورپوینت کف سازی و اندود کاری در…

 • دانلود گزارش کارآموزی شركت توليد دارو

  خرید گزارش کارآموزی شركت توليد دارو,خرید گزارش کارورزی,دانلود پروژ,دانلود کارآموزی شركت توليد دارو,دانلود گزارش کار شركت توليد دارو,دانلود گزارش کارآموزی شركت توليد دارو,کارآموزی شركت توليد دارو,کارورزی شركت توليد دارو,گزارش کارآموزی شركت توليد دارو دانلود دانلود گزارش کارآموزی شركت توليد دارو…

 • اساسنامه شرکت تعاونی روستائی

  اساسنامه شرکت تعاونی روستائی,اساسنامه شرکت تعاونی روستایی,اساسنامه شرکت های تعاونی روستائی,اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی,دانلود اساسنامه شرکت تعاونی روستائی,دانلود اساسنامه شرکت تعاونی روستایی,دانلود اساسنامه شرکت های تعاونی روستائی دانلود اساسنامه شرکت تعاونی روستائی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع اساسنامه شرکت تعاونی…

 • راهنمای تعمیر BM34 و جعبه فیوز در پژو 206

  تعمیر خودرو پژو 206,تعمیرات خودرو پژو 206,تعمیرات ماشین پژو 206,دانلود رایگان آموزش تعمیرات پژو 206,دانلود فیلم آموزش تعمیرات پژو 206,دفترچه راهنمای پژو 206 تیپ 2,سیستم برق 206,عیب یابی 206,قیمت جعبه فیوز داخل موتور 206,نقشه جعبه فیوز 206 دانلود راهنمای تعمیر…

 • پاورپوینت معیارهای اساسی در طراحی پست ها

  پاورپوینت معیارهای اساسی در طراحی پست ها معیارهای اساسی در طراحی پست ها رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع معیارهای اساسی در طراحی پست ها،در قالب ppt و در 9 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:- مراحل طراحی…

 • تاريخ شاهنشاهي پهلوي

  تاريخ شاهنشاهي,تاریخ شاهنشاهی رضاخان,نظام پهلوی دانلود تاريخ شاهنشاهي پهلوي دانلود فایل فهرست مطالب : در مورد رضاخان در مورد مدرّس و مصدّق ضدّیت با روحانیت لباس متّحد شکل سانسور مطبوعات کشف حجاب اجباری قانون نفت اجباری شدن کلاه شاپو کناره…